Nikon Europeiska Servicegaranti - Digitala bildprodukter

Basta Nikon-kund,

Tack for att du har kopt en produkt fran Nikon. Om produkten skulle behova garantiservice kontaktar du inkopsstallet eller en medlem i vart auktoriserade servicenatverk i Nikon Europe BV:s forsaljningsregion (Europa/Afrika och Ryssland). For att undvika onodigt besvar rekommenderar vi att du laser anvandarhandbockerna innan du kontaktar inkopsstallet eller det auktoriserade servicenatverket.

Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som galler i ett ar fran det ursprungliga inkopsdatumet. Om produkten under garantitiden visar sig defekt pa grund av materialfel eller tillverkningsfel reparerar vart auktoriserade servicenatverk i Europe BV:s forsaljningsregion produkten utan kostnad for delar och arbete enligt villkoren nedan. Nikon forbehaller sig ratten att (efter eget gottfinnande) antingen ersatta eller reparera produkten.

 1. Denna garantiservice tillhandahalls endast vid uppvisande av ett ifyllt garantikort och den ursprungliga fakturan eller inkopskvittot dar datum for inkopet, produkttyp och aterforsaljarens namn anges, tillsammans med produkten. Nikon forbehaller sig ratten att neka kostnadsfri garantiservice om ovanstaende dokument inte kan uppvisas eller om informationen i dessa ar ofullstandig eller olaslig.

 2. Garantin omfattar inte:

 • nodvandigt underhall och reparationer eller byten av reservdelar pa grund av normalt slitage.

 • andringar for att uppgradera produkten fran dess normala syfte sa som det beskrivs i anvandarmanualen, utan foregaende skriftligt tillstand fran Nikon.

 • transportkostnader och alla risker som kan uppsta vid transport i direkt eller indirekt samband med utnyttjandet av garantin for produkten.

 • eventuella skador som ar resultatet av modifieringar eller justeringar som har gjorts pa produkten, utan foregaende skriftligt medgivande fran Nikon, for att uppfylla lokala eller nationella tekniska standarder som galler i andra lander an dem som produkten ursprungligen har utformats och/eller tillverkats for.

 1. Garantin galler inte vid:

 • skada som orsakats av felaktig anvandning inklusive men inte begransat till underlatenhet att anvanda produkten for dess normala syfte eller enligt anvandarinstruktionerna om ratt anvandning och underhall, och installation eller anvandning av produkten som ar oforenlig med de sakerhetsstandarder som galler i det land dar produkten anvands.

 • skada orsakad av olycka inklusive men inte begransat till blixtnedslag, vattenskada, brand, felaktig anvandning eller forsummelse.

 • skadegorelse pa eller andring, forvanskning eller borttagning av modell- eller serienumret pa produkten.

 • skada som ar resultatet av reparationer eller justeringar genomforda av icke auktoriserade serviceorganisationer eller personer.

 • skada i system som produkten ingar i eller anvands tillsammans med.

 1. Denna servicegaranti paverkar inte kundens lagstadgade rattigheter enligt gallande nationella lagar, inte heller kundens rattighet gentemot aterforsaljaren enligt upprattat forsaljnings-/inkopskontrakt.

Klicka här för en förteckning över auktoriserade Nikon-verkstäder.