Garancija „Nikon European Service Warranty“ – proizvodi za digitalno fotografisanje

Poštovani Nikon klijentu,

Zahvaljujemo Vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko je potrebno da se obavi usluga pokrivena garancijom za Vaš Nikon proizvod, kontaktirajte svog dobavljača ili člana mreže naših ovlašćenih servisa na prodajnoj teritoriji za Nikon Europe BV (Evropa/Afrika i Rusija). Da biste izbegli nepotrebne neprijatnosti, savetujemo Vam da pažljivo pročitate korisničko uputstvo pre nego što kontaktirate dobavljača ili mrežu naših ovlašćenih servisa.

Za Nikon opremu važi garancija koja pokriva bilo kakve greške u izradi, a koja važi godinu dana od datuma originalne kupovine. Ako se u toku ovog perioda garancije utvrdi da je do oštećenja proizvoda došlo usled neodgovarajućeg materijala ili izrade, mreža naših ovlašćenih servisa na prodajnoj teritoriji za Nikon Europe BV vrši popravku proizvoda, bez nadoknade za rad i delove, a u skladu sa uslovima i odredbama navedenim u nastavku. Nikon zadržava pravo da (po sopstvenom nahođenju) izvrši zamenu ili popravku proizvoda.

 1. Ova garancija se obezbeđuje isključivo kada se zajedno sa proizvodom dostavi popunjen garantni list i originalni primerak fakture, odnosno računa na kome je naveden datum kupovine, tip proizvoda i ime dobavljača. Nikon zadržava pravo da odbije pružanje garantne usluge bez nadoknade ukoliko gorenavedena dokumenta ne mogu biti dostavljena ili ukoliko sadrže nepotpune, odnosno nerazumljive informacije.

 2. Ova garancija ne pokriva:

 • eophodno održavanje i popravku ili zamenu delova oštećenih usled uobičajenog habanja.

 • izmene na proizvodu koje su izvršene kako bi se unapredila njegova normalna svrha opisana u korisničkom uputstvu, a bez prethodnog pismenog odobrenja korporacije Nikon.

 • troškove transporta i sve rizike koje podrazumeva transport koji je direktno ili indirektno vezan za garanciju proizvoda.

 • bilo kakva oštećenja nastala usled izmena ili podešavanja na proizvodu, a bez prethodnog pismenog odobrenja korporacije Nikon, kako bi proizvod bio u skladu sa lokalnim ili nacionalnim tehničkim standardima koji važe u bilo kojoj zemlji koja nije ona za koju je proizvod prvobitno namenjen i/ili proizveden.

 1. Garancija se neće primenjivati u slučaju:

 • oštećenja nastalih usled nepravilnog rukovanja, uključujući ali ne ograničavajući se na ona nastala usled korišćenja proizvod u svrhu koja je drugačija od njegove normalne ili koja nije u skladu sa uputstvima za korisnike koja se odnose na pravilno korišćenje i održavanje, kao i usled instalacije i korišćenja proizvoda koji nije u skladu sa važećim bezbednosnim standardima u zemlji u kojoj se koristi.

 • oštećenja nastala usled nezgoda, uključujući ali ne ograničavajući se na udar groma, poplave, požar, neodgovarajuće korišćenje ili nemar.

 • brisanja, nerazumljivosti ili uklanjanju broja modela ili serijskog broja na proizvodu.

 • oštećenja nastala usled popravki ili podešavanja koja su izvršile neovlašćeni servisi ili pojedinci.

 • kvarova u bilo kom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se koristi.

 1. Ove garantne usluge ne utiču na zakonska prava koja potrošač ima na osnovu merodavnih važećih nacionalnih zakona, niti na pravo potrošača u odnosu na dobavljača na osnovu ugovora o kupovini.

Listu Nikon ovlašćenih centara za popravke ćete videti ako kliknete ovde.

Obratite se korisničkoj podršci