Nikons servicegaranti for Europa – produkter for digital bildebehandling

Kjare Nikonkunde!

Vi takker for at du kjopte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av vart autoriserte servicenettverk innenfor salgsomradet til Nikon Europe BV (Europa/Afrika og Russland). Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen noye for du tar kontakt med forhandleren eller vart autoriserte servicenettverk for a unnga unodige problemer.

Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett ar fra kjopsdato. Hvis du i lopet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer som det skal pa grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vart autoriserte servicenettverk innenfor salgsomradet til Nikon Europe BV reparere produktet, uten material- eller arbeidskostnader, pa de vilkarene som er beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjonn, a erstatte eller reparere produktet.

 1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den originale bestillingen, eller kvitteringen med kjopsdato, produktnavn og navn pa forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til a avsla gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.

 2. Garantien dekker ikke:

 • nodvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som folge av vanlig bruk og slitasje.

 • endringer som har til hensikt a oppgradere produktet fra sitt vanlige bruksomrade, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig forhandstillatelse fra Nikon.

 • transportkostnader og risikoer som folger av transport i direkte eller indirekte forbindelse medgarantien.

 • enhver skade som folger av endringer eller tilpassinger som gjores ved produktet, uten forhandstillatelse fra Nikon, for a tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.

 1. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:

 • skade som folger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av produktet til andre enn normale formal og i folge bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet pa en mate som ikke folger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.

 • skade som folge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild, feilbruk eller forsommelse.

 • endring av, skade pa eller fjerning av modell- eller serienummeret pa produktet.

 • skade som folge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utfort av uautoriserte servicebedrifter eller -personer.

 • mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes sammen med.

 1. Denne servicegarantien pavirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som folger av kjopskontrakten.

For en liste over autoriserte Nikon-servicesentre, klikk her.