Εγγύηση service από την Nikon Europe - Προϊόντα ψηφιακής απεικόνισης

Αγαπητοί πελάτες της Nikon,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Nikon. Σε περίπτωση που το προϊόν Nikon που διαθέτετε χρειάζεται service στο πλαίσιο της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίον το αγοράσατε ή με κάποιο μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου service στην περιοχή πωλήσεων της Nikon Europe BV (Ευρώπη/Αφρική και Ρωσία). Για την αποφυγή άσκοπης αναστάτωσης, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο δίκτυο service.

Ο εξοπλισμός Nikon που διαθέτετε καλύπτεται με εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευαστικών προβλημάτων, το εξουσιοδοτημένο δίκτυο service στην περιοχή πωλήσεων της Nikon Europe BV θα επισκευάσει το προϊόν βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω, χωρίς καμία χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά. Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική της κρίση) να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το προϊόν.

 1. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εφόσον μαζί με το προϊόν προσκομιστεί η συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και το αρχικό τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς όπου αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς, ο τύπος του προϊόντος και το όνομα του αντιπροσώπου. Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή δωρεάν service στο πλαίσιο της εγγύησης, εάν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω έγγραφα ή εάν οι πληροφορίες που περιέχουν δεν είναι πλήρεις ή ευανάγνωστες.

 2. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει:

 • την απαραίτητη συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς.

 • τις τροποποιήσεις για την αναβάθμιση του προϊόντος από τον κανονικό του σκοπό όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια χρήστη, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon.

 • τα έξοδα μεταφοράς και όλους τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εγγύηση των προϊόντων.

 • τυχόν ζημιά που θα προκύψει από τροποποιήσεις ή ρυθμίσεις που ενδέχεται να γίνουν στο προϊόν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα τοπικά και εθνικά τεχνικά πρότυπα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτές για τις οποίες το προϊόν είχε αρχικά σχεδιαστεί ή/και κατασκευαστεί.

 1. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση:

 • ζημιάς που οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της μη χρήσης του προϊόντος για τον κανονικό του σκοπό ή σύμφωνα με τις οδηγίες για σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα χρήσης.

 • ζημιάς που οφείλεται σε ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά κεραυνού, ύδατος, φωτιάς, εσφαλμένης χρήσης ή αμέλειας.

 • παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του αριθμού μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

 • ζημιάς που προκαλείται από επισκευές ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

 • ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή με το οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν.

 1. Η παρούσα εγγύηση service δεν επηρεάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των καταναλωτών βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών έναντι του αντιπροσώπου βάσει του συμβολαίου αγοραπωλησίας.


Για τη λίστα των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευής της Nikon κάντε κλικ εδώ.