Европейска гаранция на Nikon за обслужване - Цифрови продукти за изображения

Уважаеми клиенти на Nikon,

Благодарим ви за покупката на този продукт на нашата компания. Ако вашият продукт на Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля, свържете се с дилъра, от който сте го закупили, или с член на мрежата ни от оторизирани сервизи на територията за продажби на Nikon Europe BV (Европа/Африка и Русия). За да избегнете всякакви излишни неудобства, съветваме ви да прочетете внимателно потребителските ръководства, преди да се свържете с дилъра или с нашата мрежа от оторизирани сервизи.

Вашето оборудване от Nikon има гаранция за всички дефекти при производството за една календарна година, считано от датата на първата покупка. Ако по време на този гаранционен период продуктът покаже дефекти поради използване на неподходящи материали или изработка, нашата мрежа от оторизирани сервизи на територията за продажби на Nikon Europe BV ще поправи продукта, без вие да заплащате за труда или частите, в сроковете и при условията, посочени по-долу. Nikon си запазва правото (единствено по свое усмотрение) да замени или да ремонтира продукта.

 1. Тази гаранция е валидна само при представянето заедно с продукта на попълнена гаранционна карта и на оригиналната фактура или касова бележка, посочваща датата на покупка, типа на продукта и името на дилъра.Nikon си запазва правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако горепосочените документи не могат да бъдат представени или ако информацията в тях е непълна или нечетлива.

 2. Тази гаранция не покрива:

  • необходимата поддръжка и ремонт или замяна на части при обичайно износване.

  • модификации за надграждане на продукта спрямо обичайното му предназначение, описано в потребителските ръководства, без предварителното писмено съгласие на Nikon.

  • pазходите за транспорт и всички транспортни рискове, свързани пряко или косвено с гаранцията на продуктите.

  • всички повреди, които са резултат от промени или корекции, направени в продукта преди получаване на предварително писмено съгласие на Nikon, с цел съответствие с местни или национални технически стандарти, които са в сила във всяка друга държава, освен в тази, за която продуктът първоначално е конструиран и/или произведен.

 3. Гаранцията не се прилага в случай на:

  • реда, причинена от неправилна употреба, включително, но без да се ограничава до използване на продукта извън обичайното му предназначение или в разрез с указанията за потребителя по отношение на правилното използване и поддръжка, както и до монтирането или използването на продукта без спазване на стандартите за безопасност, които са в сила в държавата, в която той се използва.

  • повреди, причинени от инциденти, включително, но без да се ограничават до гръмотевици, вода, пожар, неправилно използване или небрежност.

  • риване, нечетливост или премахване на обозначението на модела или серийния номер върху продукта.

  • реда, която е резултат от ремонти или настройки, извършени от неоторизияка система, в която продуктът е вграден или с която се използва.

 4. и гаранция за обслужване не оказва влияние върху законните права на клиента, нито върху правото на клиента по отношение на дилъра, произтичащо от договора за продажба/покупка.


За списъка с оторизираните сервизни центрове на Nikon кликнете тук.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти